SV đăng nhập

Hội đồng Quản trị

Theo: - Cập nhật lúc: 16:15:01 - 10/02/2017

I. CƠ CẤU NHÂN SỰ:


1. Chủ tịch: Bà Hoàng Thị Minh Liên

 

2. Thành viên: Bà Mai Thị Thanh Hương

 

3. Thành viên: Ông Hoàng Minh Anh Tài


Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn được công nhận theo Quyết định số 1624/QĐ-LĐTBXH ngày 08/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


II. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:


Hội đồng quản trị Tr­ường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định công nhận; là tổ chức đại diện quyền sở hữu của trường, chịu trách nhiệm quyết định về ph­ương hư­ớng hoạt động của trư­ờng, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho trư­ờng, bảo đảm thực hiện mục tiêu dạy nghề.


Hội đồng quản trị nhà trư­ờng có các nhiệm vụ sau đây:


- Quyết nghị về phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, các dự án và kế hoạch phát triển của trường, bao gồm các dự án, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, ngắn hạn hàng năm của trường phù hợp với mạng lưới các Trường Cao đẳng nghề.


- Quyết nghị về Điều lệ hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của trường trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.


- Quyết nghị chủ trư­ơng sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà tr­ường theo quy định pháp luật;


- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng quản trị và việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của trư­ờng;


- Quyết nghị những vấn đề về tổ chức, nhân sự của nhà trường.


- Hội đồng quản trị gồm có từ 3 đến 5 thành viên.


- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 5 năm. Hội đồng quản trị được sử dụng bộ máy tổ chức và con dấu của nhà trường trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.


 - Hội đồng quản trị họp thường kỳ ít nhất ba tháng một lần và do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập. Quyết định của Hội đồng quản trị chỉ có hiệu lực khi có quá nửa thành viên hội đồng nhất trí. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

 

 

 

            

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

 

TP.HCM:  4/9 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, TP.  HCM
Điện thoại: 028. 3508 8482 - 028. 3508 8483
Hotline: 0945 19 05 05 - 0968 45 68 45 - 0845 11 55 44
 
Hậu Giang:  166 Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293. 3600 700 - 0293. 3600 800
Hotline: 0945 19 04 04